Photo Contest “Color of Life”
ประกวดภาพถ่าย “สีสันแห่งชีวิต”

Photo Contest Color of Life | ประกวดภาพถ่าย สีสันแห่งชีวิตชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 “Color of Life สีสันแห่งชีวิต” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทของภาพถ่าย: ภาพถ่ายดิจิตัล หรือฟิล์ม ขาวดำ

ประเภทผู้ส่งผลงาน: ประชาชนทั่วไป

ส่งงานภาพถ่าย
ทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 30 มีนาคม 2561 ส่งถึง
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาในอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
โทร 034-219-135
ส่งด้วยตนเองระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โทร 034-219-135
(ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกาหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)

ประกาศรายชื่อผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการวันที่ 12 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ facebook.com/suphotoclub
ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันที่ 16 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ facebook.com/suphotoclub
จัดแสดงผลงานภาพถ่ายและมอบรางวัล วันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ facebook.com/suphotoclub

Download Application Form Photo Contest Color of Life | ประกวดภาพถ่าย สีสันแห่งชีวิต

Download Application Form Photo Contest Color of Life | ประกวดภาพถ่าย สีสันแห่งชีวิต

ติดต่อสอบถาม
094-647-2141 (ไอซ์)
0908967247 (ลูกตาล)
facebook.com/suphotoclub

Close