Photo Contest
ประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนาคุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก

Photo Contest | ประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนาคุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลกสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนาคุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ประกวด
ผู้ส่งภาพถ่ายประกวดกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายระบบดิจิตอล (DIGITAL) ส่งผลงานในรูปแบบภาพปริ้น ขนาดภาพ 8 x 12 นิ้ว พร้อม Digital File บันทึกลงบนแผ่น DVD ขนาดไฟลด์ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ในรูปแบบของนามสกุล JPEG พร้อมบอกรายละเอียดการถ่ายภาพมาอย่างครบถ้วน

ส่งผลงานด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ สำนักศิลปะวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053-885860 / 053-885880
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 (ดูตามตราประทับไปรษณีย์)

Download Application Form Photo Contest | ประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนาคุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก

ติดต่อสอบถาม
สำนักศิลปะวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/โทรสาร 053-885860 / 053-885880

Close