Essilor Photo Contest 2018 : Reflection of Thai
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Reflection of Thai"

Essilor Photo Contest 2018 : Reflection of Thai | ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ Reflection of Thaiบริษัท เอสซิลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Reflection of Thai" ชิงทุนการศึกษามุลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
- ไม่จำกัดสัญชาติ สถาบันการศึกษา และต้องดำรงสถานภาพเป็นนักศึกษา จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
- อายุระหว่าง 18-25 ปี โดยไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

กติกาการเข้าร่วมประกวด
1. การส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นในนามบุคคลเท่านั้น
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งในรูปแบบ .JPG เท่านั้น
3. ความละเอียดภาพ
- ขนาดของภาพอยู่ 4-10 เมกะไบต์
- ความละเอียดของภาพอย่างน้อย 5 ล้านพิกเซล
4. การส่งภาพเข้าประกวดหลังวันและเวลาที่กำหนดจะไม่ถูกพิจารณา
5. ภาพถ่ายต้องถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย
6. สามารถรีทัชภาพได้บ้าง ทั้งนี้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทเอสซิลอร์
7. ไม่อนุญาตให้ใส่ลายน้ำ ตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือชื่อในภารถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
8. มติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

วิธีการและรายละเอียดการส่งผลงาน
1. ผู้เข้าประกวดต้องทำการลงทะเบียนและส่งภาพถ่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.essilorphotocontest.com
2. เมื่อทำการส่งผลงานแล้ว ผู้เข้าประกวดจะได้รับหมายเลขอ้างอิงการส่งผลงาน
3. ผู้เข้าประกวดต้องเก็บหมายเลขอ้างอิงการส่งผลงานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประกวด

กำหนดส่งภาพภ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561 (23:59)

Download Application Form Essilor Photo Contest 2018 : Reflection of Thai | ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ Reflection of Thai

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : เงินรางวัล 12,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : เงินรางวัล 8,000 บาท
หมายเหตุ รางวัลการประกวด
- ผู้ชนะรางวัลจะถูกประกาศรายชื่อโดยบริษัทเอสซิลอร์เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่ชนะรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัทเอสซิลอร์ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการมารับรางวัลภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (ภายในเวลา 23:59) โดยตอบกลับอีเมล์จากบริษัทเอสซีลอร์ กรณีที่ตอบกลับล่าช้าเกินกว่ากำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
- การมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยจะจัดขึ้นที่บริษัทเอสซีลอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอสงวมสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในการรับรางวัล โดยจะมีการแจ้งให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลล่วงหน้า
- การตัดสินรางวัลที่ประกาศโดยบริษัทเอสซิลอร์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
- รางวัลไม่สามารถถูกโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้

ติดต่อสอบถาม
Email : recruit.aop@essilor.co.th
Facebook : Essilor-Asia Operations

Close