The 13rd HORSE Award Art Competition
ประกวดวาดภาพเยาวชน "HORSE อะวอร์ด" ครั้งที่ 13 ปี 2561
"ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี"

The 13rd HORSE Award Art Competition | ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 13 ปี 2561กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเยาวชน "HORSE อะวอร์ด" ครั้งที่ 13 ปี 2561 หัวข้อ ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และประกาศนียบัตร

กลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
กลุ่มที่ 1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3)
กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6)
กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ระยะเวลาส่งผลงาน : 1 มิถุนายน - 25 ตุลาคม 2561
ส่งผลงานที่ บริษัท นานมี จํากัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การตัดสิน : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
การประกาศผล : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดูผลการประกวดจาก www.nanmee.com
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ : วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาจัดนิทรรศการ : 30 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561 ณ นานมีแกลเลอรี่ ชั้น 3 บริษัท นานมี จํากัด

Download Application Form The 13rd HORSE Award Art Competition | ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ 13 ปี 2561 หัวข้อ ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายการตลาด โทร. 02-648-8000
E-mail: horse@nanmee.com

Close