Painting Contest by INTOUCH
ประกวดวาดภาพ ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

Painting Contest by INTOUCH | ประกวดวาดภาพ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพกับ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 หัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,350,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เยาวชนไทยทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ได้แก่
- เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 4 – 6
- เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

กำหนดระยะเวลา
1. เปิดโครงการ พฤษภาคม 2561
2. ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงาน พฤษภาคม–15 กรกฎาคม 2561
3. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก สิงหาคม 2561
4. ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 25–30 กันยายน 2561
5. ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchcompany.com , www.facebook.com/intouchstation ตุลาคม–ธันวาคม 256
หมายเหตุ : วัน–เวลา-สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิธีส่งผลงาน
1. ทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง
ตู้ ปณ. 173 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำหรับผู้ที่ส่งไปรษณีย์ให้ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
2. ส่งด้วยตนเองที่
บริษัท กราฟิก สเตชั่น จำกัด
27 ซอยพหลโยธิน 25 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Download Application Form Painting Contest by INTOUCH | ประกวดวาดภาพ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

Download Contest Details Painting Contest by INTOUCH | ประกวดวาดภาพ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ติดต่อสอบถาม
โทร 06 4939 9667, 0 2118 6953
www.facebook.com/intouchstation

Close