The 2nd Photo Contest
ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ล้ำ”

The 2nd Photo Contest | ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 2 หัวข้อ ล้ำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ล้ำ” ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด
- นักเรียนมัธยม/อาชีวะศึกษา ระดับอายุ 15- 18 ปี
- นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

กติกาการประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ล้ำ”
2. “ล้ำ” มีความหมาย ดังนี้ ล้ำเป็นการตีความหมายในเชิงบวกของ ความก้าวหน้า ล้ำหน้า หรือล้ำจิตนาการ ซึ่งทางผู้ถ่ายสามารถตีความจากความหมายหลักดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ออกมาตามแนวคิดของผู้ถ่ายและวิธีการนำเสนอ รวมกับการถ่ายภาพโดยอาศัยหลักทัศนธาตุมาเป็นองค์ประกอบโดยสามารถนำเสนอเรื่องราวต่างๆ รอบตัวผ่านกระบวนการ ทักษะถ่ายภาพตามความถนัดของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
3. (ประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องนำส่งภาพสีขนาด 12 X 18 นิ้ว พร้อมติดกระดาษการ์ดสีดำ (ขนาดกรอบ 1 นิ้ว) ไม่จำกัดจำนวน โดยส่งพร้อมใบสมัครและเขียน รายละเอียดให้ชัดเจน ส่งผลงานภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดโดยให้บันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG ลงแผ่นซีดี ความละเอียด 300 DPI
4. (ประเภทนักเรียน ซึ่งมีอายุอยู่ในระหว่าง 15 – 18 ปี) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องนำส่งภาพสี ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 4 MB (สามารถใช้มือถือถ่ายภาพได้) การส่งไม่จำกัดจำนวน โดยส่งพร้อมใบสมัคร และเขียนรายละเอียดให้ชัดเจน และส่งผลงานภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดโดยให้บันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG ความละเอียด 300 DPI พร้อมแนบหลักฐานการเป็นนักเรียนมาใน E-mail : gun.somsaruay@gmail.com โดยใช้ชื่อเรื่องการส่งใน E-Mail ว่า ส่งประกวดภาพถ่าย เส้น-สาย-แสง-เงา ภายใต้หัวข้อ “ล้ำ”
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้เล็กน้อย เช่น สี แสง และความคมชัดเป็นต้น
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด รุ่นนักศึกษาและบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ (ระบุบนซองว่า ส่งภาคประกวดเส้น-สาย-แสง-เงา) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่ 08.30 น. – 16.30 น. โดยสามารถส่งผลงาน ได้ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622
ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
7. เป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน รวมทั้งปรากฏสื่อทุกประเภท และไม่เคยรับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและไม่ให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
8. ภาพและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ส่งเข้าประกวดให้ทราบ
9. ตัดสินผลงานวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลทาง Website: www.human.dru.ac.th ในวันถัดไป
10. คำตัดสินของกรรมการนับเป็นที่สุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
11. ในกรณีที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ กรรมการถือว่าสละสิทธ์
12. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป
13. หากมีการตรวจพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ
- ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
- กรณีที่ผู้ส่งเข้าประกวดมีรายชื่อรับ 2 รางวัล กรรมการขอตัดให้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

เกณฑ์การตัดสิน
- การสื่อความหมายจากหัวข้อ
- ความสวยงามของภาพ
- องค์ประกอบภาพ
- ความยาก - ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ

Download Application Form The 2nd Photo Contest | ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 2 หัวข้อ ล้ำ

Download Contest Details The 2nd Photo Contest | ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 2 หัวข้อ ล้ำ

ติดต่อสอบถาม อาจารย์ปัณณธร สมสรวย โทร.086-9789553

Close