Lighting for future with NAGAS LED
ประกวดภาพวาดระบายสี ปี 3 กับ NAGAS LED

Lighting for future with NAGAS LED | ประกวดภาพวาดระบายสี ปี 3 กับ NAGAS LEDNagas LED ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี ปี 3 กับ NAGAS LED หัวข้อ "แสงแห่งอนาคต : Lighting for future" ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่้า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

การแข่งขันวาดภาพระบายสี แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 - 6
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 - 3
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 - 6

กติกาการประกวด
1. ในภาพวาดจะต้องมีภาพหลอดไฟ LED และโลโก้ณากัส ขนาด (2x12cm )เป็นองค์ประกอบลงในภาพด้วย
2. ผู้เข้าประกวดสามารถใช้สีตามถนัด (ไม่จำกัดเทคนิค) ลงในกระดาษวาดภาพขนาด (A3)แนวนอน เว้นขอบ 2 cm ทุกด้าน และห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอลโดยเด็ดขาด
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่ โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และเป็นภาพวาดที่ไม่มีรอยพับ รอยฉีกขาด รอยเทปกาว รอยลวดเย็บกระดาษ หรือรอยใดๆ
4. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ณากัสซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด และจะไม่ส่งผลงานคืนให้กับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ว่ากรณีใดๆ ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ใบสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการทำซ้ำดัดแปลงผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าประกวดดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดใด

การส่งผลงาน
นักเรียนสามารถส่งผลงานภาพวาดพร้อมใบสมัคร มาทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง
บริษัท ณากัสซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด
103/1 หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
วงเล็บมุมซอง โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปี 3**
วันสิ้นสุดการส่งผลงานวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 (ผลงานต้องถึงบริษัท)

Download ใบสมัคร Lighting for future with NAGAS LED | ประกวดภาพวาดระบายสี ปี 3 กับ NAGAS LED

Download ใบรับรองผลงาน Lighting for future with NAGAS LED | ประกวดภาพวาดระบายสี ปี 3 กับ NAGAS LED

Download Template Lighting for future with NAGAS LED | ประกวดภาพวาดระบายสี ปี 3 กับ NAGAS LED

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-751-0688 ต่อ 114
Email : wassana.k@nagassynergy.com
Facebook : Nagas LED

Close