The 64th National Exhibition of Art
ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

The 64th National Exhibition of Art | ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ศิลปินสัญชาติไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยแสดงผลงานที่ไหนมาก่อน รวมถึงไม่เคยได้รับรางวัลหรือร่วมแสดงจากการประกวดใดๆ มาก่อน ยกเว้น การนำไปแสดงในรูปแบบการศึกษาทุกระดับ ซึ่งเป็นข้อกำหนดการสาเร็จการศึกษาทุกระดับ

ประเภทการประกวด
1. ประเภทจิตรกรรม (Painting)
หมายความรวมถึง ศิลปกรรมแนวอื่นๆ ที่ใช้กระบวนการทางจิตรกรรมเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ จิตรกรรมสื่อประสม จิตรกรรมจัดวาง
2. ประเภทประติมากรรม (Sculpture)
หมายความรวมถึง ศิลปกรรมแนวอื่นๆ ที่ใช้กระบวนการทางประติมากรรมเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ ประติมากรรม สื่อประสม ประติมากรรมจัดวาง
3. ประเภทภาพพิมพ์ (Printmaking)
กระบวนการทางภาพพิมพ์เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ ภาพพิมพ์สื่อประสม ภาพพิมพ์จัดวาง
4. ประเภทสื่อประสม (Mixed Media)
สื่อผสมผสาน ข้ามประเภท ข้ามสาขา และไม่จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งใน 3 ประเภทข้างต้น

ขนาดของผลงานศิลปกรรม
ผลงานศิลปกรรมทุกประเภทต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร รวมกรอบและฐาน โดยเจ้าหน้าที่รับผลงานมีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผลงานที่มีขนาดผลงานไม่เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศเข้าร่วมประกวด

รางวัลการประกวด
คณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินจะตัดสินให้รางวัลแต่ละประเภท โดยกำหนดรางวัล ดังนี้
1. ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เงินรางวัล 200,000 บาท
2. ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน เงินรางวัล 150,000 บาท
3. ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง เงินรางวัล 100,000 บาท
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือร่วมแสดง จะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

การส่งผลงานทุกประเภท
วันจันทร์ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน
วันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 คัดเลือกและตัดสินผลงานฯ ทุกประเภท
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประกาศผลการตัดสิน : วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
การแสดงนิทรรศการในกรุงเทพมหานคร : ตุลาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
การแสดงนิทรรศการในส่วนภูมิภาค
- พฤศจิกายน 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- ธันวาคม 2561 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
- มกราคม 2562 ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
- กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- มีนาคม 2562 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ห้องศิลปะนิทรรศน์) จังหวัดชลบุรี
- พฤษภาคม 2562 ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
- มิถุนายน 2562 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา หรือ ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดเลือกผลงานเพื่อไปแสดงทั้งในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค ในส่วนของผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแสดงฯ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อศิลปินเพื่อให้มารับผลงานคืนทันที
2. การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติสัญจร ในจังหวัดสงขลาจะสลับการแสดงงานระหว่างสถาบันในทุกปี

ติดต่อสอบถาม
su.artcentre@gmail.com
FB: Art Centre,Silpakorn University
Tel. กรุงเทพฯ 0-2221- 3841
Tel. สนามจันทร์ 09-5174-9159 / 0-3427-3301

Close