The 1st National Youth Design Awards
การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

The 1st National Youth Design Awards | การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษาด้านการออกแบบ หรือเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุนสถาบันการศึกษา

ประเภทการประกวด
1. การออกแบบอัตลักษณ์
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์
3. การออกแบบสภาพแวดล้อม

ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และเพลทผลงาน มาที่
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

Download Application Form The 1st National Youth Design Awards | การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

Download Contest Information The 1st National Youth Design Awards | การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ติดต่อสอบถาม : Facebook : NYD

Close