Photo Contest 2018
ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท

หัวข้อการประกวด
๑. โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน”
คุณสมบัติของภาพที่ส่งเข้าประกวด
เป็นภาพแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย หรือศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่แสดง ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรวบรวมภาพเหตุการณ์ หรือกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของไทย หรือศิลปวัฒนธรรมในมิติสายสัมพันธ์ กับประเทศอาเซียน
เป็นภาพที่ถ่ายไว้ ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิต เทศกาล ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย”
คุณสมบัติของภาพที่ส่งเข้าประกวด
เป็นภาพที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่งดงาม สมควรแก่การอนุรักษ์ สืบทอด
เป็นภาพที่ถ่ายไว้ ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ และวัย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย

Download Application Form Photo Contest 2018 | ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

เปิดรับผลงาน วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑


พิจารณาการตัดสิน วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
ประกาศผล วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคารที่ทําการกระทรวงวัฒนธรรม
ชั้น ๓ เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทร. ๐ ๒ ๒๐๔ ๓๗๕๗
นางสาวจิรฐา ปินเวหา โทร. ๐๘๒ ๔๒๕ ๖๔๙๕
นายสุทธิศักดิ์ กาญจนกูล โทร. ๐๘๕ ๓๑๗ ๖๔๒๐

Close