“Phuket Tee 4” Photo Contest
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตตี 4”

Phuket Tee 4 Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ภูเก็ตตี 4มิวเซียมภูเก็ต (Museum Phuket) ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตตี 4” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อ “ภูเก็ตตี 4”
ภาพช่วงเวลาของ การสิ้นสุดวัน และ การเริ่มต้นวันใหม่ ในเมืองภูเก็ต : นำเสนอมุมมองของสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนเมืองภูเก็ต ในช่วงเวลาก่อนที่ดวงอาทิตย์ขึ้น (4.00 -5.59 น.) โดยครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต

รายละเอียดและเงื่อนไข
1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็น Fanpage Facebook : มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket
2. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลด หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์
3. ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ภาพ
4. ผลงานที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพ JPEG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2.5 MB ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ อยู่บนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพ เป็นสีขาวหรือสีอื่นใด
5. ตั้งชื่อภาพและเขียนคำบรรยายไม่เกิน 3 บรรทัด
6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ จะต้องเป็นภาพถ่ายภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และถ่ายในช่วงเวลาก่อนที่ดวงอาทิตย์ขึ้น (4.00 -5.59 น.) เท่านั้น
7. ต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยใช้ในกิจกรรม หรือการแข่งขันอื่นๆ มาก่อน และไม่ใช่ผลงานที่เกิดจากการดัดแปลงหรือทำซ้ำ
8. ส่งผลงานมาที่ Museumphuket@hotmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561
9. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
11. มิวเซียมภูเก็ตมีสิทธิ์นำภาพที่ส่งผลงานไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ

ส่งผลงานภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561
ประกาศผลการตัดสินวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผ่านทาง Facebook : มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket

Download Application Form Phuket Tee 4 Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ภูเก็ตตี 4

ติดต่อสอบถาม : www.facebook.com/museumphuket

Close