Photo Contest
ประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ครั้งที่ ๔

Photo Contest | ประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ครั้งที่ ๔อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ครั้งที่ ๔ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

แนวคิด (Theme) ของการประกวดภาพถ่าย
ภาพของภูเขา ป่าไม้ หรือชายทะเล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป (หมายเหตุ: คนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย)

ประเภทการประกวด แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑. ประเภทภาพเปรียบเทียบ (ภาพอดีตและภาพปัจจุบัน)
แนวคิด
เป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา โดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภูเขา ป่าไม้ ชายทะเล เป็นองค์ประกอบของภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ที่สื่อให้เห็นถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตตามธรรมชาติ การประกอบอาชีพ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ชนิดของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
ภาพอดีต เป็นภาพขาวดำหรือภาพสี ขนาด ๖ x ๔ นิ้ว โดยต้องเขียนหรือพิมพ์รายละเอียดเนื้อหาบรรยายประกอบ ที่บอกเล่าเรืองราวความเป็นมาของภาพที่ส่งเข้าประกวด ความยาวประมาณ ๕ – ๗ บรรทัด (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อมูลของภาพให้ครบทุกช่องด้วยลายมือบรรจงหรือพิมพ์)
ภาพปัจจุบัน เป็นภาพสี ขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้ว ติดภาพลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีเทา เว้นขอบ ๒ นิ้ว ด้านหลังกรุณาติดแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (ดาวน์โหลดได้ทาง www.sirindhornpark.or.th) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องด้วยลายมือบรรจงหรือพิมพ์
ต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ (เฉพาะภาพปัจจุบัน) บันทึกลงแผ่นซีดี ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านพิกเซล (10 Megapixel) ไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG คุณภาพสูงสุด ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น

๒. ประเภทภาพภูมิทัศน์
แนวคิด
เป็นภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภูเขา ป่าไม้ ชายทะเล เป็นองค์ประกอบของภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ที่สื่อให้เห็นถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตตามธรรมชาติ การประกอบอาชีพ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ชนิดของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
ภาพสี ขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้ว ติดภาพลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีเทา เว้นขอบ ๒ นิ้ว ด้านหลังกรุณาติดแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (ดาวน์โหลดได้ทาง www.sirindhornpark.or.th)
- โดยกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องด้วยลายมือบรรจงหรือพิมพ์
- ต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ บันทึกลงแผ่นซีดี ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านพิกเซล (10 Megapixel) ไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG คุณภาพสูงสุด ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น

สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ประกาศผลการตัดสินในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ทางเว็บไซต์ (www.sirindhornpark.or.th) และ Facebook (www.facebook.com/siepchaam) ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และจะแจ้งผลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านทราบทางโทรศัพท์ และทางไปรษณีย์

พิธีมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัล ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ทั้งนี้ มอนส ขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัล ร่วมแสดงทัศนคติ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายของตนที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล เพื่อประโยชน์ในด้านการถ่ายภาพแก่ผู้สนใจด้วย

หลักฐานประกอบการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
๑. ใบสมัคร
๒. สำเนาบัตรประชาชน

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
ส่งด้วยตัวเอง ได้ที่
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดภาพถ่าย” ตามที่อยู่ข้างต้น

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : ๐๓๒-๕๐๘-๓๕๒, ๐๓๒-๕๐๘-๔๐๕-๙ ต่อ ๓๐๑, ๕๐๒
Email : siep@sirindhornpark.or.th
Facebook : www.facebook.com/siepchaam

Close