Logo Contest
ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Logo Contest | ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา

แนวคิดการออกแบบผลงาน
สื่อถึงการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดูสง่างาม น่าเกรงขาม และมีความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในการดูแลทรัพยากร โดยสามารถใช้เพื่อประดับเครื่องเพื่อเป็นสัญลักษณ์ อส.อส. ได้

กติกาการประกวด
- ตราสัญลักษณ์ต้องทันสมัย มีความสวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
- เนื้อหา ภาพประกอบข้อความหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในตราสัญลักษณ์ต้องสื่อสารอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เกิดความเสียหาย หรือชี้นำให้การะทำใด ๆ ในทางมิชอบ
- ห้ามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
- รูปแบบการนำเสนอโดดเด่น เรียบง่าย น่าจดจำ และเข้าใจง่าย โดยต้องเสนอแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบบรรยายพอสังเขป
- ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 3 ชิ้นงาน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งผลงานร่วมประกวดทางไปรษณีย์ที่
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตัดสินผลการประกวด ประกาศผล และมอบรางวัล พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ภายในเดือนมีนาคม 2561

Download Application Form Logo Contest | ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ติดต่อสอบถาม
นายเจริญ อัตโสภณวัฒนา โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1641, 0 2561 2917 ในวันและเวลาราราชการ

Close