15th Color My Heart with Peace
ประกวดวาดภาพ ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 15

15th Color My Heart with Peace | ประกวดวาดภาพ ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 15สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียนอายุ 4-10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 15 : 15th Color My Heart with Peace" เนื่องในวันเด็กสากล ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

หัวข้อประกวด
สุขใจ ใต้ฟ้าใหม่ ในแผ่นดินรัชกาลที่ 10 (Happiness in the Reign of King Rama X)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เด็กนักเรียนที่มีอายุ 4-10 ปี มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
อายุ 4-6 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558
อายุ 7-10 ปีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2555

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 28 สิงหาคม 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 29 ส.ค.2562
แข่งขัน 4 ภูมิภาค วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.30 -16.00 น.
ภาคเหนือ
จ. เชียงใหม่ สถานที่ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ. เมือง
จ. เชียงราย สถานที่ โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ อ. เมือง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ. นครราชสีมา สถานที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ. เมือง
จ. อุบลราชธานี สถานที่ สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อ.เมือง
จ. บุรีรัมย์ สถานที่ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง
ภาคใต้ จ.สงขลา สถานที่ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร อ.หาดใหญ่

วันตัดสินผลงาน วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 อาคาร UCF ซ.รามคาแหง 24 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
ประกาศผลการประกวด วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

Download Entry Form 15th Color My Heart with Peace | ประกวดวาดภาพ ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 15

ติดต่อสอบถาม
คุณศศิจรรยา อัศวรัตนกสิกร โทรศัพท์/โทรสาร 0-2318-3371 มือถือ 08-0397-9963
E-MAIL : thaiwfwpa@gmail.com
ID LINE : niaoy03
Facebook : wfwpthai (สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก – ประเทศไทย)

Close