The 4th Photo Art Contest : Color of Life
ประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 : สีสันแห่งชีวิต

The 4th Photo Art Contest : Color of Life | ประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 : สีสันแห่งชีวิตขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด
"Color of Life สีสันแห่งชีวิต" ด้านศิลปะวัฒนธรรม

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายดิจิทัล

ประเภทผู้ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไป

Download Fact Sheet The 4th Photo Art Contest : Color of Life | ประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 : สีสันแห่งชีวิต

กำหนดส่งผลงานภาพถ่าย
ส่งทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 - 29 มีนาคม 2562 ส่งถึง
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
โทร. 034-219-135

ส่งด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.
ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โทร. 034-219-135
(ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)
ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันที่ 12เมษายน 2562 ทางเพจ Facebook : ColorofLifeสีสันแห่งชีวิต
พิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผู้ที่ชนะการประกวด วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา จ.นครปฐม
จัดแสดงผลงานภาพถ่าย วันที่ 22-23เมษายน2562ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา จ.นครปฐม

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ1อันดับ 2จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน4 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทร 094-647-2141 เกวลีขันติพงษ์ (ไอซ์)
โทร 097-693-7197ปุณฑริกา ยอดมาลี (ป่าน)
Facebook : ColorofLifeสีสันแห่งชีวิต

Close