Painting Contest with DMCR
ประกวดวาดภาพจิตรกรรม "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"

Painting Contest with DMCR | ประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dmcr.go.th/miniprojects/134/29394 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมอบพร้อมผลงาน
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานวาดภาพจิตรกรรม2 มิติพร้อมแสดงโดยสื่อถึงหัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย”ขนาดไม่เกิน 84 x 100 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ) และน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม โดยใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสมโดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราว เนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสรเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด
- ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ภาพ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลและจัดแสดงที่ใดมาก่อน และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม
- ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทางกรมฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป
- เมื่อผู้สมัครส่งมอบผลงานให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากกรมฯ ในทุกกรณี
- ภายหลังจากการประกาศผล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลทั้งหมด ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับผลงานคืนภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 วัน ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หากผู้สมัครไม่สามารถรับผลงานคืนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยินยอมให้กรมมีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว และกรมมีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

กำหนดการ
- รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 16.30น.
- คัดเลือกและตัดสิน 1 - 8 มีนาคม 2562
- ประกาศผลการตัดสิน 8 มีนาคม 2562 (ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และช่องทางการสื่อสารของกรม)
- พิธีมอบรางวัล 8 มีนาคม 2562
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม
ได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเอง (โดยไม่มีการพับภาพ)
ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ประกวดภาพวาดระบายสี)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์โทรศัพท์ 086 613 2268 โทรสาร 02 143 9250

Close