The 50th EGAT Photo Competition
ประกวดภาพถ่าย “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”

The 50th EGAT Photo Competition | ประกวดภาพถ่าย 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ

หัวข้อการประกวด แบ่งเป็น 2 หัวข้อ
1. หัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย” จำนวน 34 รางวัล
ภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจเป็นภาพที่แสดงออกให้เห็นถึงประโยชน์ของไฟฟ้าต่อสังคม ชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเมืองหลวงหรือต่างจังหวัด หรือ ความสุขของคนไทยจากการมีไฟฟ้าใช้ หรือ ความสำคัญของการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึง การนำนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในประเทศเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน
สถานที่บันทึกภาพ : ที่ใดก็ได้ในประเทศไทย
2. หัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า” จำนวน 34 รางวัล
ภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจเป็นภาพที่แสดงออกให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนโดยรอบ หรือ โครงการต่างๆ ที่ กฟผ. มีส่วนร่วมหรือเข้าไปสนับสนุนกับชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ อาจเป็นภาพที่แสดงออกถึง วิถีชีวิต หรือ การพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันของคนในพื้นที่ หรือ เป็นภาพที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า (ต้องเป็นพื้นที่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้) เขื่อนต่าง ๆ, ศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ., หรือ ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าหรือเขื่อน นอกจากนี้อาจเป็นภาพที่เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้าหรือเขื่อนของ กฟผ. ตั้งอยู่
สถานที่บันทึกภาพ : ชุมชน หรือ พื้นที่ที่ กฟผ. เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน หรือ “ภายในจังหวัด” ที่มีโรงไฟฟ้าหรือเขื่อน

เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 (สิ้นสุด เวลา 18.00 น.)
ประกาศผลภาพเข้ารอบแรก ทาง Facebook Fanpage กฟผ. ภายใน 17 เมษายน 2562 พร้อมกิจกรรม Like & Share ชิงรางวัล Popular Vote (สิ้นสุด 23 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.)
ในระหว่างนี้ ทางสมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้ร้องเรียนภาพถ่าย โดยส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน มายัง email : rpst.info@gmail.com เท่านั้น (ไม่รับคำร้องผ่านช่องทางอื่นๆ)
ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการภายในเดือน เมษายน 2562
มอบรางวัล ภายในเดือนตุลาคม 2562

รางวัล
หัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย”
- รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
- รางวัลชมเชย จํานวน 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
- รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (Facebook)
หัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า”
- รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
- รางวัลชมเชย จํานวน 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
- รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (Facebook)
หมายเหตุ
1. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งได้ท่านละไม่เกิน 20 ภาพต่อ 1 หัวข้อ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่เกิน 3 รางวัล ต่อ 1 หัวข้อ
2. เปิดรับภาพที่มีอายุภาพ ไม่เกิน 7 ปี (ภาพย้อนหลังไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2555)
3. ภาพที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับใช้ในกิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ของ กฟผ.

Close