Live Drawing Contest : OPEN HOUSE PSG 2019
ประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์”

Live Drawing Contest : OPEN HOUSE PSG 2019 | ประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์”คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” ในโครงการ OPEN HOUSE PSG 2019 ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตรLive Drawing Contest : OPEN HOUSE PSG 2019 | ประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์”

ประเภทการประกวด
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี

สมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 26 สิงหาคม 2562
ประกวดในวันที่ 28 27 สิงหาคม 2562 ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ขั้นตอนการสมัคร
- สมัครแข่งขัน ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อสถาบัน และชั้นปีที่ศึกษา
- ผ่านทาง Email: psg.su2019@gmail.com
- หรือผ่านทาง Facebook : สโมสรนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0902422453 / 0944806490

Close