NARIT : Art Painting
ประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

NARIT : Art Painting | ประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างคนสร้างชาติ” สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างคนสร้างชาติ” ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด
๑. ระดับประถมศึกษา - นักเรียนประถมศึกษา เข้าประกวดในนามของโรงเรียน ทีมละไม่เกิน ๕ คน
๒. ระดับมัธยมศึกษา - มัธยมศึกษา เข้าประกวดในนามของโรงเรียน ทีมละไม่เกิน ๕ คน
๓. บุคคลทั่วไป - ทีมละไม่เกิน ๕ คน

กติกาการประกวด
รอบคัดเลือก
๑. กรอกรายละเอียดใบสมัครลงแบบฟอร์มออนไลน์ทาง http://bit.ly/AstroParkPainting ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์ภาพร่างในรูปแบบเดียวกับที่ใช้วาดบนกำแพง จำนวนผลงาน ๑ ชิ้น ต่อ ๑ ทีม ความละเอียดไฟล์ภาพไม่น้อยกว่า 300 dpi
๒. คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบระดับประถม ๖ ทีม ระดับมัธยม ๖ ทีม และประชาชนทั่วไป ๘ ทีม รวมจำนวน ๒๐ ทีม
๓. สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รอบชิงชนะเลิศ
๑. ผู้ผ่านเข้ารอบเดินทางมาวาดภาพผนังกำแพง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๒. ผนังกำแพงที่ใช้ประกวดวาดภาพ
- ระดับประถมและมัธยม ขนาดประมาณ ๒x๒ เมตร
- ระดับประชาชนทั่วไป ขนาดประมาณ ๓.๔๓x๓ เมตร
๓. สถาบันจัดเตรียมสีอะคริลิคสำหรับใช้ในการประกวด ผู้เข้าประกวดนำอุปกรณ์วาดภาพมาเอง
๔. สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ
บัดนี้ – ๙ ส.ค. ๖๒ เปิดรับสมัครผลงานรอบแรก
๑๔ ส.ค. ๖๒ ประกาศผลรอบแรกทาง www.narit.or.th
๓๐ – ๓๑ ส.ค. ๖๒ ประกวดวาดภาพบนกำแพงหอดูดาว ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๓๑ ส.ค. ๖๒ ประกาศผลและมอบรางวัล

ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐๕๓-๑๒๑๒๖๘ ต่อ ๒๑๐-๒๑๑ หรือ ๐๘๑-๘๘๕๔๓๕๓

Close