Photo Contest : Science is out there #5
ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 5

Photo Contest : Science is out there #5 | ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ วิทย์ติดเลนส์ ปี 5องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 5 (Science is out there)

ประเภทการประกวด
- ประเภทยอดนิยม
- ประเภทยอดเยี่ยม

หัวข้อการประกวด
ประเภทยอดนิยม
- "เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" ส่งผลงาน มกราคม - 20 มีนาคม 2562
- "ท้องถิ่นของเรา" ส่งผลงาน เมษายน - 20 มิถุนายน 2562
- "ธรรมชาติเพื่อวันพรุ่งนี้" ส่งผลงาน กรกฎาคม - 20 กันยายน 2562

ประเภทยอดเยี่ยม
- "ธรรมชาติบันดาลใจ" ส่งผลงาน มกราคม - 20 มีนาคม 2562
- "ธาตุและสารประกอบ" ส่งผลงาน เมษายน - 20 มิถุนายน 2562
- "starry night" ส่งผลงาน กรกฎาคม - 20 กันยายน 2562

หมายเหตุ หัวข้อและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest

ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทร 0 2577 9999 ต่อ 1475
E-mail nsmphotocontest@nsm.or.th
www.nsm.or.th/contest
www.facebook.com/NSMthailand

Close