KKU Transformation Logo Contest
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

KKU Transformation Logo Contest | ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 95,000 บาท

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ การศึกษา

ประเภทการประกวด
1. ประเภทนักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสถาบัน
2. ประเภทประชาชนทั่วไป เป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และภูมิลำเนา

หลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์
1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อใช้เป็นตรา “KKU Transformation” ซึ่งแสดงความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกและห้ามนำตราพระธาตุพนมมาดัดแปลง ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วย 11 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research Transformation)
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Transformation)
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation)
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน (Best place to work)
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)

2. ตัวสีที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ โทนสีหลักของแบรนด์ โดยเน้นการสร้างแบรนด์ให้ผู้สัมผัสได้รับความประทับใจในความโดดเด่น เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดค่าสีให้เรียบร้อย

3. ตัวสัญลักษณ์จะต้องประกอบไปด้วยกราฟิกด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ให้ครบทุกด้าน

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด
• ส่งชุดผลงานโดยพิมพ์ภาพสี ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด A3 พร้อมบันทึกไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ผลงานในรูปแบบนามสกุล .AI, .PSD และ .PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK และส่งแนบไฟล์นำเสนอใส่ thumb drive หรือส่งไฟล์มาทาง E-mail
ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยส่งผลงานไปที่
• ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002
E-mail kittju@kku.ac.th โดยใส่หัวข้อทาง E-mail ว่า “ส่งผลงานประกวดสัญลักษณ์ มข.”

Download KKU Transformation Logo Contest | ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

ติดต่อสอบถาม
คุณกิตติพงษ์ จำรูญ โทร. 081-9121405 (ผู้ประสานงาน)

Close