The 4th Photography Competition
ประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น”

The 4th Photography Competition | ประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น”หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น” ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงความสำคัญของการถ่ายภาพในมิติต่างๆ
2. เพื่อให้มีเวทีในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะการถ่ายภาพ ให้กับเยาวชน บุคคลทั่วไป ได้หันมาสนใจ และพัฒนาแพร่หลายสืบต่อไป
3. เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน และผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพมากขึ้น

ประเภทของการประกวด
- ระดับนักเรียนมัธยม/อาชีวศึกษา
- ระดับอุดมศึกษา

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลการประกวด
รางวัลรุ่นนักเรียนมัธยม/อาชีวศึกษา รวมมูลค่า 9,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลรุ่นอุดมศึกษา รวมมูลค่า 15,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 6,000 บาท
รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท

Download The 4th Photography Competition | ประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น”

ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ปัณณธร สมสรวย โทร.086-9789553
Facebook : DRU > Art & Design ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Close