Monami Illustration Contest
ประกวดวาดภาพระบายสี

Monami Illustration Contest | ประกวดวาดภาพระบายสีMonami ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends" ชิงทุนการศึกษา พร้อมชองรางวัล มูลค่ารวมกว่า 66,000 บาท

กติกาการประกวด
- ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
- วาดภาพตามแนวคิด “Summer + Colors + Friends” ในแบบของคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากโมนามิในการวาดภาพ
- ขนาดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมต้องมีขนาดเอสี่ หรือ 21x30 cm
- ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
- เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองเท่านั้นหากมีการอ้างอิงต้นแบบในการวาดต้องมีความแตกต่างมากกว่า 80% ขึ้นไป
- อัปโหลดผลงานทั้งหมด 2 ชิ้น
1. ภาพระหว่างสร้างสรรค์ผลงานโดยถ่ายให้เห็นปากกาโมนามิ
2. ภาพที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว - ห้ามเป็นผลงานที่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน
- สิทธิ์ในการตัดสินเป็นของกรรมการโดยเด็ดขาด
- ผลงานทุกชิ้นที่เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางโมนามิ


เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2563 (เวลา 23:59 น.) ที่ ลิงก์ : http://bit.ly/2VXh9im

การคัดเลือกรอบแรก
- ประกาศผลรอบแรกภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยจะคัดเหลือ 20 คนที่ผ่านเข้ารอบ แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 10 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน
- ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ต้องส่งภาพจริงเข้ามาที่ บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563 ส่งผลงานมาที่ :
บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด (ฝ่ายการตลาด)
สำนักงานใหญ่ : 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

การคัดเลือกรอบสุดท้าย
ผลงานจาก 20 คนที่ผ่านเข้ารอบจะถูกคัดเลือกเหลือผู้ชนะเพียง 6 คนโดยจะประกาศผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ติดต่อสอบถาม
facebook.com/monami.thailand

Close