Scene of CHOUI FONG Photo Contest
ประกวดภาพถ่าย

Scene of CHOUI FONG Photo Contest | ประกวดภาพถ่ายไร่ชาฉุยฟง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Scene of CHOUI FONG Photo contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

กติกาการประกวด : ภาพถ่ายทัศนียภาพของไร่ชาฉุยฟง

ส่งภาพเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563
ตัดสินภาพถ่ายและประกาศผลวันที่ 1 เมษายน 2563 ทาง
เว็บไซต์ www.chouifongtea.com
facebook : ChouiFongTea / ig : chouifong_tea

การส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่
บริษัท ชาฉุยฟง จำกัด
เลขที่ 97 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าซาง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
(วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่าย”)

ติดต่อสอบถาม : ไร่ชาฉุยฟง โทรศัพท์ 053-771-563 , 061-6688011

Close