สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน
การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ
เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2546 เวลา 16.00 น.

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว หรือสากลนิยม
(นิทรรศการจัดแสดงจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2546)


.