นิทรรศการจัดแสดง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2546
เวลา 9.00 - 17.00 น.
(ยกเว้นวันจันทร์ และอังคาร)

เดอะ สีลม แกลเลอเรีย : ถนนสีลม กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 8 - 31 มกราคม 2547
เวลา 10.00 - 18.00 น.


.