Kamal Phaosavasdi
Kamal Phaosavasdi, 2002
Gelatin silver print, warm tone paper, 50 x 40 cm.
CLOSE