Thai Artist

ประวัติศิลปิน


เกิดวันที่

๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

สถานที่เกิด

จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่บ้าน และที่ทางาน

เลขที่ ๑๓ ซอย.๘/๑๖ หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๓ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ / โทรสาร / อีเมล

- ๐๒ - ๕๙๑ - ๔๕๑๒, มือถือ ๐๘๑ - ๗๗๒๒๒๕๐

- E-mail : sk_studio@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

๒๕๑๐

ระดับปวช. โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์

๒๕๔๙

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

WORK

ประวัติศิลปิน


เกิดวันที่

๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

สถานที่เกิด

จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่บ้าน และที่ทางาน

เลขที่ ๑๓ ซอย.๘/๑๖ หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๓ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ / โทรสาร / อีเมลย์

- ๐๒ - ๕๙๑ - ๔๕๑๒, มือถือ ๐๘๑ - ๗๗๒๒๒๕๐

- E-mail : sk_studio@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

๒๕๑๐

ระดับปวช. โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์

๒๕๔๙

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา์

WORK

Thai Artist