Rama IX Art Museum Foundation
Artist : Thavorn Ko-Udomvit
Exhibition : Fetish by Thavorn Ko-Udomvit