ชีพจรของหัวใจ ไมตรี หอมทอง ชีพจรของหัวใจ ไมตรี หอมทอง


 
เนื้อหาของงานชุด "ชีพจรของหัวใจ" เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกที่เกิดผลกระทบต่อทุกสรรพสิ่งในสังคม ทำให้คนส่วนหนึ่งหันมาให้ความใส่ใจกับสาเหตุของปัญหา และที่มา แล้วก็พบต้นทางของทั้งหมดนั้นมาจากมนุษย์นั่นเอง ผลของการบริโภคจำนวนมหาศาล ก่อให้เกิดการผลิต ทำลายทรัพยากรณ์ธรรมชาติ อย่างไม่ลืมหูลืมตา แม้หลายฝ่ายจะทักทวงห้ามปราม แต่ด้วยความไม่ใส่ใจต่อส่วนรวม ความรุนแรงของปัญหายิ่งทวีคูณขึ้น ฉะนั้นการแก้ปัญหาทั้งหมด จึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือของเราทุกคน ลมหายใจของป่า ลมหายใจของธรรมชาติเปรียบเสมือนลมหายใจแห่งความหวังของมนุษย์
 
What's New   exhibition 2013