Rama IX Art Museum Exhibition RIGHT VISION by Alongkorn Lauwatthana | นิทรรศการ สัมมาทิฎฐิ โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
Exhibition RIGHT VISION by Alongkorn Lauwatthana | นิทรรศการ สัมมาทิฎฐิ โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
 
Exhibition RIGHT VISION by Alongkorn Lauwatthana | นิทรรศการ สัมมาทิฎฐิ โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
Exhibition RIGHT VISION by Alongkorn Lauwatthana | นิทรรศการ สัมมาทิฎฐิ โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
Exhibition RIGHT VISION by Alongkorn Lauwatthana | นิทรรศการ สัมมาทิฎฐิ โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
Alongkorn Lauwatthana | อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
Exhibition RIGHT VISION by Alongkorn Lauwatthana | นิทรรศการ สัมมาทิฎฐิ โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา Exhibition RIGHT VISION by Alongkorn Lauwatthana | นิทรรศการ สัมมาทิฎฐิ โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา Exhibition RIGHT VISION by Alongkorn Lauwatthana | นิทรรศการ สัมมาทิฎฐิ โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา Exhibition RIGHT VISION by Alongkorn Lauwatthana | นิทรรศการ สัมมาทิฎฐิ โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา Exhibition RIGHT VISION by Alongkorn Lauwatthana | นิทรรศการ สัมมาทิฎฐิ โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
 
 
สัมมาทิฏฐิ : การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

การประดิษฐ์คิดค้นนวัฒนกรรมที่สะท้อนทั้งความงามขั้นพื้นฐานควบคู่ไปพร้อมกับสติปัญญาขั้นสูงสุดนั้นไม่ใช่สิ่งแปลก ใหม่ ความคมคายที่ถูกเก็บรักษาไว้เพาะบ่มให้งอกเงยเป็นรูปแบบของความดีไร้ซึ่งสิ่งกางกั้นระหว่างมนุษย์ทุกชนชั้น วรรรณะ มนุษย์ยังคงเพียรพยายามฝึกฝนพัฒนาสมองของตนอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ในทุกการสรรค์สร้างนวัฒกรรมใหม่ๆ จึงยังปรากฏสัญลักษณ์บางอย่างที่สะท้อนภาพจำลองของอดีตรวมอยู่ด้วย

รูปแบบโครงสร้างทางสังคมถูกแกะเกลาเครื่องเคราจากความหลากหลายของแนวคิดที่ผสมผสานกัน และผันตัวตนไปสู่ จุดพัฒนาเปลี่ยนแปลงและถูกนำมาใช้จนเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเด็นอันน่าสนใจหนึ่งในนั้น คือการสืบทอด ทัศนคติที่เกิดการทำซ้ำๆ อย่างเป็นระบบโดยไม่รู้ตัว กล่าวคือ เมื่อเดิกวิกฤติการณ์ขึ้นไม่ว่ากับเรื่องใดๆ ก็ตาม มักจะนำไป สู่การคิดค้นหาหนทางใหม่ เพื่อให้ยุคสมัยนั้นอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม การเมืองการ ปกครอง ฯลฯ

แนวคิดอันหลากหลายกับสิ่งกระทบอันสืบทอดมาจากกลไกดั่งเดิมที่อยู่ในตัวมนุษย์ผู้แสวงหาผลของการสร้างใหม่ บาง ครั้งก็ไม่อาจส่งผลดีเสมอไป ความเกินวิสัยควบคุมหลายๆครั้งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเชื่องช้า ย่อมเป็นความจริงที่ กระตุกเราให้ขบคิดจนก่อเกิดหนทางเเจ่มชัดกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งมักมีอิทธิพลเกี่ยวเนื่องกับการสรรค์สร้างศิลปะของยุคสมัย กล่าวคือศิลปะเป็นสิ่งส่องทางต่อยอดอันนำไปสู่การกระตุ้นเตือนรับเอายุคสมัยมาพิจารณาผสมผสานกันจนเห็นแง่มุม ด้านปัญญาของยุคสมัย หรือเรียกได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์เพิ่มพูนต่อยอดจากความรู้และประสบการณ์ ประกอบกันจนเกิด เป็นสิ่งใหม่อย่างเป็นขั้นตอน กระบวนการนี้เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมจากแนวความคิดในต้นศตวรรษที่ 20 โดยเน้น ที่การสร้างสรรค์วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันได้มาซึ่ง “นวัตกรรม” ใหม่ แนวคิดดังกล่าวส่งอิทธิพลและ สร้างแรงจูงใจไปสู่ กระบวนการคิดเชิงปฎิบัติการด้วยการนำสิ่งที่ตนเองถนัด หรือหลักความคิดทางปรัชญาที่ตนเองสนใจมาทบทวน

“ทัศนคติ” (Attitude) เป็นผลงานจิตกรรมที่มีแนวโน้มออกมาตอบสนองแนวคิดอันสนับสนุนเจตนาที่หลากหลายของ สังคมมนุษย์ ไม่ว่าจะในทางต่อต้านหรือเห็นดีเห็นงามก็ตามยังยืนอยู่บนพื้นฐานแท้ๆ ด้านบวกและลบพร้อมๆกันเหมือน กับคู่แฝดที่เกิดขึ้นกับไข่ใบเดียวกัน( monozygotic twin ) บุคลิกภาพในการสร้างงานที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ช่วงเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และความสามารถในการตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) สีหน้า แววตา อากัปกิริยา น้ำ เสียง หรือ แรงจูงใจ เป็นเพียงสภาวะแวดล้อม ไม่ใช่หัวใจหลัก สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีเป้าหมายดีแล้วมีวิธีการนำพา ความละอายต่อสิ่งไม่เหมาะสมด้วยเอกภาพของการสร้างสรรค์ศรัทธาและเนื้อเเท้ของสุนทรียภาพซึ่งไม่อาจรับรู้ด้วย ประสาทสัมผัสทั้งหก หากแต่เป็นจุดเริ่มที่เราไม่อาจมองข้ามเพื่อจะนำทางมนุษย์ไปสู่การฝึกตนทั้งทางกายภาพ ควบคู่ ไปกับการขัดเกลาทางจิตวิญญาณ “สร้างสมมุติขึ้นอาจนำไปสู่ความจริงอันสูงสุดแบบรู้ ทั้งจริงและไม่จริงนำไปสู่การ สร้างประโยชน์และการมีอิสระภาพที่แท้”

ไม่ว่าศิลปินจะอ้างแนวคิดไปในทิศทางใด ขึ้นอยู่กับว่า เราคิดเห็นเป็นเช่นใดกับการน้อมใจสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่เจริญงอกงามของทุกสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้- มณตรี มุงคุณ -
 
WHAT'S NEW
Exhibition RIGHT VISION by Alongkorn Lauwatthana | นิทรรศการ สัมมาทิฎฐิ โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
 
Right Vision : The Positive Change

Innovation, represented both fundamental beauty and advance intelligent function, are not brand new matters in these modern days.Their sharpness had been nurturing and cultivating in form of good deeds with boundlessness of every castes and classes. Human beings are still industriously developing their intelligence all the times. Hence, in every brand new creation, it implicitly shows some kinds of symbol reflecting the re-production from the past.

Construction of society has been created from varieties of tenets. Then, these varieties are shifted, developed, and used for the most efficient outcome. One of the most interesting issue is that the re- production of vision involuntarily repeated in the same pattern every now and then. Economically, scientifically, socially, politically or else, whenever crisis happens, human beings will search for new innovation to help their generations survive.

Various tenets plus consequences inherited from original mechanism of human beings, who always searches for re-creation, somehow result in corrupted way. Its uncontrollability that happens rapidly or slowly is the truth for us to ponder until we gain the enlightenment, and the enlightenment itself is frequently related to the origin of art in each era. In other words, the art is the compass toward the enlightenment of era. That is to say, it is the new re-creation which systematically proceeds from pileups of knowledge and experience. As the most popular tenet from early 20th century that mainly focuses on the science and innovation development, the norm practically uses the action-based thinking process to reconsider their philosophical knowledge to develop the area they are interested in.

'Attitude' is the art piece supports the concept of the various visions existing in human society no matter how offensive or supportive they are. As same as the monozygotic twin, 'Attitude' sets foot at positive and negative side in the same time. The personality of the creation depends on the reletionship between emotion and self-awareness. Facial expression, sight, gesture, tone of voice, or motivation are surrounding details, not the core context. The main thing is to have the right goal and to have senses of right or wrong for inappropriateness by using the unity of creativity, faith, and extract of aesthetics, which is unable to acknowledge by 6 senses, as the tool. This is the beginning that we cannot ignore, in order to discipline ourselves physically and mentally. In other word, it is 'to create true or untrue supposition which possibly leads to the universal truth, to gain the benefit and true freedom'.

No matter which tenets the artist refers to is not much important as how we induce ourselves by the positive change of everything in this very moment.- Montee Mungkun -
 
2013 Exhibition