นิทรรศการ “ลานบุญ - ลานกรรม” นำเสนอผลงานประติมากรรมซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการเพ่งพินิจที่บุญและบาป ตามคติความเชื่อเรื่องนรก โลกมนุษย์ และสวรรค์ จากเรื่องไตรภูมิในพระพุทธศาสนา ด้วยการนำภาพลักษณ์ของสรรพสัตว์ในอบายภูมิ อันมีรูปกายอัปลักษณ์วิปริตไปจากผลแห่งการก่อบาปเวรและกรรมชั่ว และใช้ผ้าจีวรกับบาตร ซึ่งได้รับการดัดแปลงเสริมแต่งให้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างออกไปจากเดิม มาแทนสัญลักษณ์แห่งการปลอมแปลงแฝงเร้นของผู้ไม่หวังดี ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากวงการสงฆ์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายอันดีงามสูงส่งอย่างแท้จริงของพระพุทธศาสนา

Work