"สาวอีสาน"


แผ่นดินอีสานคือดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองด้วยประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม มีคติความเชื่อตำนานเล่าขาน คอยโอบอุ้ม และหล่อหลอมให้ผู้คนอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุขร่มเย็น ผู้สร้างสรรค์มีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิด จึงได้นำแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมการแต่งกายอันมีเสน่ห์ของสาวอีสาน มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม จนนำมาสู่นิทรรศการ "สาวอีสาน" ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรัก ความหวงแหนต่อรากเหง้าวัฒนธรรมและคุณค่าความสง่างามที่ซ่อนอยู่ในวิถีของชาวอีสานมาอย่างยาวนาน รวมถึงเป็นการถ่ายทอดสุนทรียภาพความงามให้ก่อเกิดเป็นความสุขสงบขึ้นในจิตใจของผู้ที่ได้ชื่นชมผลงานต่อไป

- สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย -
Work