โครงการนิทรรศการ "วังน่านิมิต"

โครงการนิทรรศการ วังน่านิมิต บอกเล่าเรื่องราวของพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ในมุมแห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ต่อเนื่องถึงรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะด้านฐานานุศักดิ์ของสถาปัตยกรรมเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน ที่นำเสนอประเด็น เรื่องราว และข้อสันนิษฐานต่างๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 และถูกใช้มาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 5 โดยวางแผนการจัดทำนิทรรศการโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องนำเสนอ ที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม และเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ให้เข้ากับปัจจุบัน