นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ภายใต้หัวข้อพืชพื้นเมืองไทยครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกับนานาชาติ รวม 25 ประเทศทั่วโลกภายใต้โครงการ Botanical Art Worldwide 2018 โดยมี American Society for Botanical Artists (ASBA) เป็นผู้เสนอแนวความคิดดังกล่าวเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันให้ประชาคมโลกได้รู้จักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณพื้นเมืองที่มีความสัมพันธ์กันทั้งทางพันธุกรรมและขอบเขตการกระจายพันธุ์ผ่านความชื่นชอบและประทับใจในความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์โดยคาดหวังว่านิทรรศการจะเป็นสายใยเชื่อมโยงความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างศิลปิน นักวิทยาศาสตร์องค์กร และประชาชนทั่วไปในระดับนานาชาติและเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักที่จะร่วมมือกันอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณที่งดงามเพื่ออนุชนรุ่นหลัง ทั้งนี้ยังเป็นการร่วมประกาศให้วันที่ 18 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน Worldwide Day of Botanical Art อีกด้วยWork