เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับจากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งเก็บรักษาอยู่ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรขึ้นเป็นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เกิดการศึกษาเรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ และกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนหันมาสนใจร่วมกันดูแลรักษามรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและบริษัท ไทบเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก โดยคัดเลือกภาพฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรญาณมาจัดแสดง ๘ หัวข้อ ดังนี้
1. มองเมืองไทยผ่านฟิล์มกระจกมรดกความทรงจำ
2. สัญลักษณ์ยืนยงดำรงไทย
3. เลิศล้ำอำไพพระราชพิธี
4. พัฒนวิถีสู่ความศิวิไลซ์
5. ศิลปวัฒนธรรมไทยงดงามประเพณี
6. สถลวิถีอาคารตระการตา
7. ลือชาบุคคลในประวัติศาสตร์
8. พระบรมนาถเจริญทางพระราชไมตรีแผ่นพับงานนิทรรศการ นิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
Celebrating the National Glass Plate Negatives Recognized as UNESCO Memory of the World
Work