ช่วงชีวิตในแต่ละช่วงของอายุ มักมีรอยต่อที่เป็นเสมือนจุดร่วมของความฝันและความจริง ที่ต้องก้าวจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง ดังนั้นการเลือกที่ต่างจะทำให้เราค่อยๆ “ต่าง”ไปจากสิ่งที่เป็น จนความเปลี่ยนแปลงนั้น กลายเป็นรูปธรรมทำให้ฉันจินตนาการไปว่า “รูปลักษณ์” ของชีวิต ไม่ต่างจาก “สี” ที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนจากการถูกผสมด้วยความต่างของสีที่ต่าง ความเปลี่ยนแปลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ถูกมองข้ามไป คงเป็นเรื่องธรรมดา ที่วันหนึ่ง “สี” ที่เราคุ้นเคย อาจกลายเป็น “สี” ที่แม้แต่ตัวเราเอง..ก็ไม่เคยรู้จัก..

In each chapter of lives, there is a boundary where dreams and reality combines and from there people has to carry on their lives chapter to chapter and we have to step across these seams in order to carry on in this life we embrace. The gradual changes reflect what we have chosen for ourselves. It is changing us little by little until that difference can obviously be seen. it prompts me to imagine how the 'shape' of life is no different from the 'color' that expresses the delicate nature shich blend in various and distinct colors. Change has become a part of life that were overlooked and may turn into something common, 'that color' we are familiar with may turn into 'some color' that even ourselves have never ever known.


Work