สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือและการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและระดับนานชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย <>จึงได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ(ด้านทัศนศิลป์) ร่วมกับสาขาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ARCOLABS Surya University ด้วยการจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะ

ดังนั้น เพื่อให้การสร้างเครือข่ายวิชาการทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ และสืบสานพันธกิจในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจึงร่วมกับสาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ARCOLABS Surya University จัดนิทรรศการ“4 th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’” และกิจกรรมWorkshop ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้สาธารณะชนได้มีส่วนร่วมในการชื่นชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าวอนึ่ง ARCOLABS Surya University ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะสากลที่ดำเนินงานโดยคณาจารย์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย


Work