ศิราภรณ์ -พัสตราภรณ์เป็นผลงานวิจิตรศิลป์อย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและชาติพันธุ์อันดีงามของชาติที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ที่มีความสุนทรียภาพและคุณค่าทางทัศนศิลป์ อันก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ผ่านเทคนิคกระบวนการเย็บปักและการถักทอ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของความละเอียดอ่อนประณีต ซึ่งต้องใช้ความรัก ความพยายาม และความพากเพียรในการสร้างสรรค์ จนก่อเกิดเป็นความงามที่มีคุณค่า เพื่อบ่งบอกถึงความเจริญงอกงามทางด้านวัฒนธรรม อีกทั้งยังสร้างคุณค่าความงามทางด้านจิตใจ ที่ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องประดับหรืออาภรณ์ที่ใช้สวมใส่เป็นเปลือกนอกเท่านั้น


Work