นิทรรศการ : ไม่เหมือนกัน (Not the Same)
โดย : จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า, อภิชาติ พลประเสริฐ, ศุภชัย อารีรุ่งเรือง, ปนท ปลื้มชูศักดิ์, อินทิรา พรมพันธุ์, โสมฉาย บุญญานันต์, สมทรง สิมาภรณ์, ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ, อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์, สุชาติ ทองสิมา, เขมา แก่งฉายา, อติยศ สรรคบุรานุรักษ์, ณัฐธิดา ธีรนาทสิน และ ตำรา ชาติกานนท์
(Chakapong Phatlakfa, Apichart Pholprasert, Supachai Areerungruang, Panot Pleumchusak, Intira Prompan, Somchai Bunyanun, Somsong Simaporn, Triwit Phijitplakas, Athipat Wijitsatitrat, Suchart Thongsima, Khema Kaengchaya, Atiyot Sankaburanurak, Nuttida Theeranartsin and Tamra Chatikanon)แนวความคิด
ศิลปะเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองสุนทรียภาพ ความงาม ความต้องการของตนเอง กระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด การแสดงออก จึงแตงต่างกันออกตามธรรมชาติของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ แม้ว่ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจคล้ายคลึงกันบ้าง แต่สุดท้ายผลงานที่ออกมาก็แสดงถึงตัวตนของผู้สร้างสรรค์ ซึ่งมีความเป็นปัจเจกและแตกต่างกันVDO