ใต้นิ อัตลักษณ์ ๔

"กลุ่ม ใต้นิ-อัตลักษณ์ ๔ ประกอบด้วย คนทำงานศิลปะต่างวัยจำนวน ๔ คน
โดยทั้งสี่คนมีภูมิลำเนาเป็นคนภาคใต้
มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นคนใต้เหมือนกับเติบโตในสภาพ
แวดล้อมใกล้เคียงกัน แต่ก็มีการแสดงออกที่แตกต่างกัน ทั้งในลักษณะแนวคิด วิถีชีวิตอันสงบสุข
เรียบง่ายที่เริ่มแผกเปลี่ยนของชาวประมง
คติความเชื่อวิถีช่างกลิ่นกรุ่นความรักความผูกพันจากการทำว่าว การเหลา ดัด มัด แต่ง
เพื่อแสดงความสะท้อนความเชื่อ กลิ่นไอความเข้มข้นของสีสันที่ได้ความรู้สึกถึง "ความเป็นใต้นิ"
ตลอดจนการบันทึกสถานที่ ทิวทัศน์ บรรยากาศที่สวยงามชวนรื่นรมย์ หรือแสงเงาอันจัดจ้าน
จึงเป็นที่มาของชื่อการแสดงผลงานศิลปกรรม "ใต้นิ - อัตลักษณ์ ๔"
ซึ่งมีแนวความคิดเทคนิควิธีการรูปแบบการสร้างสรรค์ที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
๑.จิตวิญญาณแห่งวิถีชีวิตชาวเล นายชูเกียรติ สุทิน
๒.บันทึกความประทับใจผ่านสีสัน นายวัชชิระ อินทรสมบัติ
๓.สายลมแห่งชีวิต"ว่าว"สู่จิตรภาพ นายสิทธิโชค วิเชียร
๔.มิติแห่งจินตนาการจากห้วงนามธรรม นายศิวกร บัวทอง"