Logo Contest
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Logo Contest | ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
2. เพื่อใช้สื่อการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
3. เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ยกเว้นคณะกรรมการการจัดการประกวดฯ ไม่มีสิทธิส่งผลงาน

- จัดตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด 12 มีนาคม 2562
- เปิดรับสมัครและประชาสัมพันธ์โครงการ 19 มีนาคม – 16 เมษายน 2562
- ประชุมตัดสินผลการประกวด 17 เมษายน 2562
- ประกาศผลการตัดสิน 19 เมษายน 2562
- มอบของรางวัล ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

Download Application Form Logo Contest | ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อสอบถาม
คุณบุษกร เกื้อบรรจง โทร. 074-289367
e-mail: bi.psusp@gmail.com

Close