The 10th White Elephant Art Award
ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10

The 10th White Elephant Art Award | ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ในฝัน" ชิงเงินรางวัล 1,000,000 บาท

เปิดรับผลงานศิลปะแบบเหมือนจริงที่สื่อแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับความฝัน จินตนาการ ความใฝ่ฝันอันดีงามทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละพื้นถิ่น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตีความ "ความฝัน" ทั้งในแง่มุมที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม กล่าวคือ ความฝันที่สามารถเป็นจริงได้ และความฝันที่เป็นเพียงจินตนาการอันสวยงามของแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังหมายรวมถึง ความรักความผูกพัน ความปรารถนาที่ใฝ่ฝัน ปณิธาน ความฝันอันสูงสุด ความดีงามที่อยากสรรค์สร้างให้เกิดขึ้นจริง หรือการหวนรำลึกถึงความทรงจำอันมีคุณค่าที่จารึกไว้ในฝันของตนเอง
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา

ประเภทของผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในรูปแบบรูปธรรม (Realistic) หรือศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative art)

ส่งผลงานระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2564 (ไม่จำเป็นต้องสมัครล่วงหน้า)
กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 และส่งถึง
โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก
ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
** ภายหลังจากการประกาศผลรางวัล ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ ให้มาขอรับผลงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 มิฉะนั้น คณะผู้จัดงานจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดำเนินการกับผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืนในระยะเวลาที่กำหนด

• การตัดสินรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• ประกาศผลรางวัลทาง เฟซบุ๊ก : ศิลปกรรมช้างเผือก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
(ไม่จำเป็นต้องสมัครล่วงหน้า)
การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานแบบเหมือนจริง (Realistic) ที่มีเรื่องราวเนื้อหาอันดีงาม การตัดสินงานจะไม่แยกประเภทและวัสดุ ศิลปินสามารถส่งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม หรือศิลปะจัดวางได้โดยอิสระ หากแต่ต้องคำนึงถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของผลงาน ความเหมาะสมพร้อมต่อการติดตั้ง และควรอ่านเงื่อนไขการส่งประกวดในใบสมัครให้ชัดเจนทุกข้อ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วที่ https://drive.google.com/file/d/1KYI8crnFznmjwhltzY2pRyFElvQ7i5tO/view?fbclid=IwAR00wURrn75mU44XB4VvyWytu-xaDKQsag4L1Hi8Q9j5VJy7P-nftJzvoTQ

หรือดาวน์โหลดที่นี่!📍 Download Application The 10th White Elephant Art Award | ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10

ติดต่อสอบถาม
เฟซบุ๊ก: ศิลปกรรมช้างเผือก

Close