Lanna Dreams of Flower : Photo Contest
ประกวดภาพถ่าย เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้

Lanna Dreams of Flower : Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้ผู้จัดเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ (Chiang Mai Blooms 2019) ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Lanna Dreams of Flower : เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานด้านภาพถ่าย และถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับของเชียงใหม่
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านผลงานภาพถ่ายดอกไม้ นานาพันธุ์ ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (ไม่จ้ากัดอายุ และสัญชาติ)

ระยะเวลาส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2563

รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ จ้านวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ล้าดับที่ 1 จ้านวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ล้าดับที่ 2 จ้านวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
- รางวัลชมเชย จ้านวน 2 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท

Download Lanna Dreams of Flower : Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้

ติดต่อสอบถาม
หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื นถิ่นล้านนา) ถนนพระปกเกล้า อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นวันอาทิตย์, จันทร์)
หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000393
อีเมล : chiangmaihouseofphotography@gmail.com
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/cmhopth

Close