การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
KASIKORNBANK

 
   


ด้วย
บมจ.ธนาคารกสิกรไทยได้จัดการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของศิลปินไทย จึงได้วางระเบียบการประกวดไว้ดังต่อไปนี้

 


แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงมีพระราชอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยทศพิธราชธรรมและด้วยพระราชหฤทัยอันตั้งมั่น ซึ่งได้นำความผาสุกร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ควรแสดงให้เห็นถึงลักษณะขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสภาพสังคมในรัชสมัยของพระองค์

 


1. เป็นภาพเขียนที่มีแนวเรื่องตามที่กำหนดในข้อ 1
2 . เป็นภาพที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ในแนวเหมือนจริง โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ทั้งในส่วน บุคคล สถานที่ ส่วนประกอบร่วม และสมจริงตามราชประเพณี หรือในแนวภาพเชิงสัญลักษณ์
3 . ไม่จำกัดเทคนิคในการเขียน แต่ต้องเป็นเทคนิคและวัสดุที่คงทนถาวร
4 . ขนาดของภาพไม่รวมกรอบมีเนื้อที่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร
5 . เป็นผลงานจิตรกรรมที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด ณ ที่อื่นใดมาก่อน มิฉะนั้น จะถูกเพิกถอน สิทธิ์การประกวด

 


ศิลปินผู้มีสัญชาติไทย มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนั้นจะต้องทำด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

 


1. ส่งงานได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น และส่ง ณ จุดรับงานแห่งเดียวกัน ที่ศูนย์รับงานภาคใดก็ได้ตามข้อ
2. งานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะติดตั้งแสดงได้
3. ส่งงานได้ตั้งแต่วันที่ 7- 9 กันยายน 2550
4. ติดต่อส่งงานได้ตามสถานที่ต่อไปนี้
ภาคกลาง ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาคเหนือ ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคใต้ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
5. การส่งและรับผลงานเป็นความรับผิดชอบของศิลปินเจ้าของผลงาน

 


1. การคัดเลือกและตัดสินแบ่งเป็น
- รอบคัดเลือก ณ ภูมิภาคที่ส่งงาน โดยคณะกรรมการคัดเลือกในแต่ละภาคเป็นผู้พิจารณา
- รอบตัดสิน ณ
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ โดยคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้พิจารณา
2. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือว่าเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้
3. คณะกรรมการตัดสิน ทรงสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพื่อรับรางวัลและเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ
4. คณะกรรมการตัดสิน ทรงสิทธิ์ในการงดหรือเพิ่มรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้
5. ผลการตัดสินรอบสุดท้ายจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com ธนาคาร กสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 28 กันยายน 2550 และผ่านทางสื่อมวลชน

 


รางวัลแบ่งออกเป็น 12 รางวัล ดังต่อไปนี้
1. รางวัลจิตรกรรมยอดเยี่ยม “พู่กันทอง” จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000,000 บาท
พร้อมรางวัลพู่กันทองคำ
2. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 500,000 บาท
3. รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 300,000 บาท
4 . รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัลละ 200,000 บาท
5. รางวัลพิเศษ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 100,000 บาท
รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
6 . เงินสมนาคุณ ผลงานละ 10,000 บาท สำหรับผลงานของศิลปินที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง นิทรรศการ ทั้งนี้ ยกเว้นผลงานที่ได้รับรางวัล
7 . รางวัลใดที่ไม่มีผู้เหมาะสมได้รับรางวัล ธนาคารจะพิจารณาบริจาคเงินรางวัลดังกล่าวให้แก่การศึกษา

 


1. งานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลให้ตกเป็นสมบัติของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลและร่วมแสดง ธนาคารมีสิทธิ์เผยแพร่สู่สาธารณะ

 บมจ.ธนาคารกสิกรไทยจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จะเสด็จเป็นประธานเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลแก่ศิลปินที่ชนะการประกวดจิตรกรรมฯ
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน2550 เวลา15.00 น. ณ ลีฟวิ่ง ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยจะจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2550 รวมทั้งสิ้น 17วันกลับสู่ด้านบน