อาจารย์เสริมศักดิ์ นาคบัว

อาจารย์เสริมศักดิ์ นาคบัว
อาจารย์เสริมศักดิ์ นาคบัว

 • วัน เดือน ปีเกิด 30 สิงหาคม 2478
 • สถานที่เกิด บ้านเลขที่1 หมู่2 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 • อาชีพบิดา อดีตครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลวัดสมอ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2536
 • อาชีพมารดา แม่บ้าน เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545
 • มีพี่น้อง 5 คน เป็นบุตรคนโต มีน้องชาย 2 คน น้องสาว 2 คน
 • ชื่อภรรยา คนแรก นางจารุณี นามสกุล เดิมภูมิดิษฐ์ (หย่าขาดจากกันแล้ว) มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นางนลินสิริ แจ้งคำ และ นายศักดิ์สุกฤต นาคบัว
  ภรรยาคนปัจจุบัน ชื่อนางกรรณิการ์ นามสกุลเดิม นามวงศ์ มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ นายกกแก้ว นาคบัว
 • ที่อยู่บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
 • โทรศัพท์ 034-331388, 034-331179, 081-9361085 โทรสาร 034-331008 E-Mail : sn-sermsak@hotmail.com
 • ศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนประชาบาลวัดสมอ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 • ศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดชัยนาท และโรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศน์
 • ศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่โรงเรียนเพาะช่าง
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม-ประติมากรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชามัณฑนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Ceramic Art จาก University of Hawaii U.S.A.
 • ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
 • สำเร็จการศึกษาระดับอื่น ๆ
  • Cert. In Tile Mamufacturing Technology, Government Industrial Research Inst., Nagoya, Japan.
  • Cert. In Ceramics. Inst. Of Industrial Arts. Heisinki, Finland.
 • งานด้านการศึกษา
  • 01 ส.ค. 2503 อาจารย์ตรี คณะมัณฑนศิลป์
  • 04 มี.ค. 2507 อาจารย์ตรี คณะมัณฑนศิลป์ ชั้นตรี อันดับ 2
  • 01 ต.ค. 2507 อาจารย์โท คณะมัณฑนศิลป์ ชั้นโท อันดับ 2
  • 01 ต.ค. 2511 อาจารย์โท คณะมัณฑนศิลป์ ชั้นโท อันดับ 3
  • 30 ต.ค. 2513 อาจารย์เอก คณะมัณฑนศิลป์ ชั้นเอก อันดับ 1
  • 01 พ.ย. 2516 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ชั้นเอก อันดับ 1
  • 02 ต.ค. 2520 รองศาตราจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ระดับ 7 ขั้น 2
  • 02 ต.ค. 2521 รองศาตราจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ระดับ 8 ขั้น 2
  • 01 ต.ค. 2523 รองศาตราจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ระดับ 8 ขั้น 4
  • 01 ต.ค. 2524 รองศาตราจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ระดับ 9
  • 31 พ.ค. 2538 ศาสตราจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ระดับ 10
  • 07 พ.ค. 2540 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
 • งานด้านการบริหาร
  • เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2505, 2508-2509, 2511-2512
  • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปวิทยา คณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2510-2518
  • เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ในคณะมัณฑนศิลป์ซึ่งเปิดสอนทั้งเซรามิกส์ อาร์ตและเซรามิกส์ดีไซน์ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคตั้งแต่ พ.ศ. 2532-2536
  • ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2519 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2523
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2525-2527
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2529-253
 • งานเพื่อสังคม
  • เป็นกรรมการ และวิทยากรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการพัฒนาสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวในภาคต่างๆ ของประเทศไทย โครงการที่สำคัญมากในจำนวนหลายๆโครงการ คือ โครงการเปิดโลกทะเลชุมพร ภายหลังจากที่จังหวัดชุมพรประสบมหาวาตะภัย โดยเป็นผู้แนะนำให้ชาวบ้านเก็บดอกไม้แห้งในท้องนาที่ไม่เคยมีใครมองเห็นความงามมาขาย เป็นรายได้ได้ทันที และได้ออกแบบตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก โดยใช้วัสดุซึ่งเป็นต้นไม้ กิ่งไม้ที่ถูกพายุพัดล้มมาทำให้เกิดเป็นของมีค่า และ ราคาสร้างรายได้ก่อนที่จะสามารถเก็บผลผลิตทางเกษตรที่ปลูกใหม่จะเติบโต
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ Terra Cotta สำหรับช่างปั้นพื้นบ้าน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (โครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม)
  • การแนะนำการพัฒนาเคลือบขี้เถ้าไม้ยางพารา เพื่อใช้เคลือบโอ่งมังกร จังหวัดราชบุรี (โครงการของสมาคมเซรามิกไทย)
  • เป็นวิทยากรเพื่อช่วยพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผา เพื่อขายในตลาดต่างประเทศ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมหลายโครงการ
  • เป็นวิทยากรเพื่อช่วยพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาเพื่อการส่งออกของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • งานอื่นๆ
  • เขียนหนังสือ เคลือบขี้เถ้าพืช . จัดพิมพ์โดย บริษัท เจ. ฟิลม์โปรเซส จำกัด, 2536.
  • เคยได้รับรางวัล Honor Awards 2009 in Product Design ในงาน Design of the Year รางวัลนักออกแบบแห่งปี เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบแก่นักออกแบบไทยผู้มีประสบการณ์ระดับสูงที่มีผลงานออกแบบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีและมีคุณูปการแก่วงการออกแบบ สังคมและประเทศชาติ
  • เป็นประธานกรรมการตัดสินการแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติทุกครั้งตั้งแต่ครั้งที่ 1-15 และได้รับเชิญให้นำผลงานไปร่วมแสดงทุกครั้ง
ยังคงทดลอง เนื้อดิน น้ำยาเคลือบใหม่ๆ และยังสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาอยู่ตลอดเวลา ยังเป็นอาจารย์พิเศษที่ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอนในระดับปริญญาโท